Algemene voorwaarden en privacy beleid

Algemene voorwaarden

  1. Klachten m.b.t. de facturen van SecuroJourno Comm.V. moeten binnen de 8 werkdagen na de ontvangst ervan worden overgemaakt per aangetekend schrijven. De facturen van SecuroJourno Comm.V. worden geacht te zijn ontvangen binnen de twee dagen na de datum van verzending.
  2. Bij gebrek aan tijdige betaling worden de facturen van SecuroJourno Comm.V. automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een intrest van 15% per jaar, alsook met een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% met een minimum van 40 euro, onverminderd het recht van SecuroJourno Comm.V. om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
  3. Bij de aanvang van de samenwerking, bezorgt de klant aan SecuroJourno Comm.V. de ondertekende offerte alsook haar logo in een .jpeg formaat. Vanaf de ontvangst ervan, heeft SecuroJourno het recht om op haar website en social media te verwijzen naar dit logo.
  4. SecuroJourno Comm.V. kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor zover de klant aantoont dat zij met grove schuld, opzet, fraude of bedrog heeft gehandeld. Verder is het de verantwoordelijkheid van de klant om voorafgaand aan de samenwerking met SecuroJourno Comm.V. een back-up te maken van haar systeem en documenten. SecuroJourno Comm.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige schade wanneer geen bewijs van dergelijke back-up kan worden bijgebracht.
  5. SecuroJourno Comm.V. heeft het recht om (een deel van) haar diensten in onderaanneming te geven.
  6. Het Belgisch recht is van toepassing op de contractuele relatie tussen de klant en SecuroJourno Comm.V.. Alle geschillen omtrent deze contractuele relatie, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.

 

Disclaimer SECUROJOURNO COMM.V.

Deze website is eigendom van: SecuroJourno Comm.V.

Maatschappelijke zetel: Zegelaan 18, 3001 Leuven

Ondernemingsnummer: 0682.553.267

E-mail: info@securojourno.be

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website (inclusief alle logo’s, tekeningen, data, teksten, beelden etc.) is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan SecuroJourno Comm.V.. Het is verboden om de inhoud van deze website te reproduceren of te verwerken zonder de schriftelijke toestemming van SecuroJourno Comm.V.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd. SecuroJourno Comm.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan als gevolg van eventuele onjuiste informatie weergegeven op deze website. Mocht u vaststellen dat er foutieve informatie wordt vermeld op de website, danken wij u om SecuroJourno hierover te contacteren.

 

Privacybeleid

SecuroJourno Comm.V. hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. U kan haar privacybeleid dan ook permanent op deze website raadplegen via volgende link : www.securojourno.be/privacy.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op uw (buiten)contractuele relatie met SecuroJourno Comm.V.. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Leuven zullen bevoegd zijn indien er een geschil ontstaat tussen u en SecuroJourno Comm.V. dat niet minnelijk kan worden geregeld.

Heb je vragen of wil je samenwerken?

Contacteer mij

Hou me op de hoogte!